สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม นามพระราชทานในสมเด็จพระราชชนนี ศรีสังวาลย์
                วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๐๙ สมเด็จพระราชชนนี ศรีสังวาลย์ (เดิม) สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระราชทานทรัพย์ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ในการก่อสร้างโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรตามแนวเขตพื้นที่ชายแดนประเทศไทย – กัมพูชา 
                 เริ่มก่อสร้างโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม เมื่อ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๐๙ โดย ผบ. มว. ตำรวจตระเวนชายแดนและประชาชนชาวบ้านขยองร่วมกันจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบชั่วคราว
                 ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๒ สมเด็จพระราชชนนี ศรีสังวาลย์ ทรงประกอบพิธีเปิดอาคารเรียนด้วยพระองค์เอง และได้พระราชทานนามว่า โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม โดยเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มีนักเรียนทั้งหมด ๔๔ คน เป็นนักเรียนชาย ๑๕ คน และเป็นนักเรียนหญิง ๑๙ คน มีครู ๒ คน คือ จสต.เพชร วงษ์ประพันธ์ ตำแหน่ง หัวหน้าครู พลฯ ธูป สัญจรโคกสูง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
                 พ.ศ. ๒๕๒๒ ราษฎรได้รับผลกระทบจากการสู้รบตามแนวชายแดนในประเทศกัมพูชา หน่วยงานของทางราชการที่รับผิดชอบจึงได้อพยพ ย้ายราษฎรบ้านขยองไปอาศัยอยู่ ณ ที่พักผู้อพยพชั่วคราวบ้านขนาดมอญ ทำให้โรงเรียนจึงถูกยุบเลิกไป และอาคารเรียนเกิดการเสียหายไป ตามกาลเวลา ๑๐ มีนาคม ๒๕๓๐ เหตุการณ์สู้รบตามแนวเขตชายแดนสงบลงทางการจึงได้อพยพราษฎรกลับบ้านขยองอีกครั้ง และได้สร้างโรงเรียนที่กลางหมู่บ้าน เป็นอาคารแบบชั่วคราวหลังคา มุงหญ้าคา ในพื้นที่จำนวน ๑ ไร่ โดยชาวบ้านร่วมกันจัดสร้าง
                  ๘ มกราคม ๒๕๓๑ ตามประกาศ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ เรื่องการจัดตั้งโรงเรียนบ้านขยอง โดยกองกำลังสุรนารี ได้จัดสรรที่ดินด้านตะวันออกของหมู่บ้าน จำนวน ๑๕๐ ไร่ เพื่อเป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียน โดยได้รับการสนับสนุนจาก UNBRO เปิดทำการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๑ เป็นต้นมา
                  พ.ศ. ๒๕๓๗ ชุมชนชาวบ้านขยอง ได้ขอแบ่งพื้นที่ของโรงเรียนเพื่อเป็นสถานที่ก่อสร้างวัด ประมาณ ๙๐ ไร่ โดยใช้แนวถนนจากสันฝายน้ำล้นไปยังถนนสายบ้านขยอง - บ้านคะนา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๔๗
                   เมื่อ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๗ ที่ประชุมได้นำเสนอถึงชื่อและประวัติของโรงเรียน ตั้งแต่การก่อตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน มติที่ประชุมให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนบ้านขยอง เป็นโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม ตามนามพระราชทานในสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ และได้ดำเนินการขอเปลี่ยนผ่านทางกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘ และโรงเรียนเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นมา
                  ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม เป็นโรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ” ตามหนังสือโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา กทม. ที่ พว.๐๐๐๑ (อพ.) ๒๘๘๐/ ๒๕๕๗ ลว.๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ เลขที่สมาชิก ๗-๓๒๑๕๐-๐๐๘
                   ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗  โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม ได้รับมติคัดเลือกเข้าเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รุ่นที่ 3 ตามหนังสือสำนักงานโครงการกองทุนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการคณะองคมนตรี ทำเนียบองคมนตรี พระราชอุทยานสราญรมย์ ถนนสนามไชย เขตพระนคร กทม. ที่ ๑๙๕/๒๕๕๗ ลว.๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ให้ประธานองคมนตรีและองคมนตรีดำเนินการให้ความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างยั่งยืน เพื่อ ให้สถานศึกษาสร้างคนดี  ให้แก่บ้านเมือง

สตรีวิทยาสมาคม..สู่..อาเซียน

สนทนา..พาที..สตรีวิทยาสมาคม
ข่าวการศึกษา


ก้าวทัน...ข่าว


ค้นข่าวมาเล่า

งานการศึกษา

ข่าวจาก สพร.
ข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ